Svenska Akademiens ordbok Hem

Förkortningar i SAOB

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Teckenförklaring


A
A. Adolf (i regentbeteckning)
abl. ablativ
abs. absolut användning
abstr. abstrakt(-a), i abstrakt betydelse
ack. ackusativ
adj. adjektiv(-et, -en)
adm. administrativ term
*admin. se adm.
adv. adverb(-et, -en)
*afl. se avledn.
*ags. anglosaxisk(-t, -a), anglosaxiska; utbytt mot: feng.
akt. aktiv(-t, -a), (i) aktiv form, aktivum;
alban. albansk(-t, -a), albanska.
allm. (i förb.: i allm.) allmänhet
*allm allmän(-t, -a)
amerik. eng. amerikanskengelsk(-t, -a), amerikansk engelska
anat. anatomisk term
*andl. i andlig betydelse
*anf anförd (anfört, anförda)
anglofr. anglofransk(-t, -a>, anglofranska
anm. anmärkning
antropol. antropologisk term
anv. användning(-en, -ar)
*apot. apotekarterm
arab. arabisk(-t, -a), arabiska
aram. arameisk(-t, -a), arameiska
*ark. se arkeol.
arkeol. arkeologisk term
armen. armenisk(-t, -a), armeniska
art. artikel(-keln, -klar)
artill. artilleriterm
assyr. assyrisk(-t, -a), assyriska
*astr. se astron.
astrol. astrologisk term
astron. astronomisk term
avest. avestisk(-t, -a), avestiska
avledn. avledning(-en, -ar, -arna)
avljudsförh. avljudsförhållande
avs. (i förb.: med avs. på) avseende

[Till början]
B
babyl. babylonisk(-t, -a), babyloniska
bag. bageriterm
*bakter. se bakteriol.
bakteriol. bakteriologisk term
*balneol. balneologisk term
baltoslav. baltoslavisk(-t, -a), baltoslaviska
bankv. term inom bankväsendet
*bef. term inom befästningskonsten, fortifikationsterm
*bem. bemärkelse(-n, -r, -rna)
bergv. term inom bergväsendet
best. bestämd (bestämt, bestämda), (i) bestämd form
bet. betydelse(-n, -r, -rna)
*bibelövers. bibelöversättning(-en, -ar, -arna)
bibet. bibetydelse(-n, -r, -rna)
bibliogr. bibliografisk term
bibliot. term inom biblioteksväsendet
bildh. term inom bildhuggarkonsten
bildl. bildlig(-t, -a), i bildlig användning
biodl. biodlarterm
biol. biologisk term
bl. blott
bl. a. bland annat
blecksl. bleckslagarterm
*bleckslag se blecksl.
Blek. Blekinge
Bohusl. Bohuslän
bokb. bokbindarterm
bokför. bokföringsterm
*bokh. bokhandelsterm
boktr. boktryckarterm
Bornh. Bornholm
bot. botanisk term
br. brukligt
brandv. term inom brandväsendet
bret. bretonsk(-t, -a), bretonska
brygg. bryggeriterm
brännvinsbr. term inom brännvinsbränningen
bulg. bulgarisk(-t, -a), bulgariska
byggn. byggnadsteknisk term

[Till början]
C
c. cirka
cg centigram
cit. citat
cl centiliter
cm centimeter
cm2 kvadratcentimeter
cm3 kubikcentimeter

[Till början]
D
d. (ny)dansk(-t, -a), (ny)danska
Dalsl. Dalsland
dan. (ny)dansk(-t, -a), (ny)danska
dans. term inom danskonsten
dat. dativ
datal. datalogisk term
dekl. deklination(-en, -er, -erna)
demonstr. demonstrativ(-t, -a)
DENS. (om författare) densamme(-a)
dep. deponens
DES. (om författare) desamma
determ. determinativ(-t, -a)
dets. detsamma
dg decigram
dial. dialekt(-en, -er, -erna)
dimin. diminutiv(-t, -a)
dipl. diplomatisk term
dl deciliter
dm decimeter
dm2 kvadratdecimeter
dm3 kubikdecimeter
d. o. detta ord, dessa ord
dt deciton
dual. dualis
duv. term rörande brevduvor och duvavel
dvs. det vill säga
därigm därigenom
Därs. därsammastädes, på samma ställe, i samma källa

[Till början]
E
E. Erik (i regentbeteckning)
eg. egentlig(-t, -a), egentligen
Eg. Finl. Egentliga Finland
egypt. egyptisk(-t, -a), egyptiska
egyptol. egyptologisk term
ekon. ekonomisk term
*elektrotekn. se el.-tekn.
el.-tekn. elektroteknisk term
embryol. embryologisk term
eng. (ny)engelsk(-t, -a), (ny)engelska
enl. enligt
*enst. enstaka förekommande
entomol. entomologisk term
eskimåspr. eskimåspråk
estet. term inom estetiken
Estl. Estland
estn. estnisk(-t, -a), estniska
etnogr. etnografisk term

[Till början]
F
f. femininum
f. forma (form)
f. och följande sida (l. spalt)
fackspr. fackspråk
fam. familjärt
farm. farmakologisk term, farmaceutisk term
fd. forndansk(-t, -a), forndanska
f. d. före detta
fdan. forndansk(-t, -a), forndanska
fem. feminin(-t, -a)
feng. fornengelsk(-t, -a), fornengelska
fenic. fenicisk(-t, -a), feniciska
ff. och följande sidor (l. spalter)
ffr. fornfransk(-t, -a), fornfranska
ffris. fornfrisisk(-t, -a), fornfrisiska
fgutn. forngutnisk(-t, -a), forngutniska
fht. fornhögtysk(-t, -a), fornhögtyska
fil. filius (son)
filat. term inom filatelin
filos. filosofisk term
fin. finsk(-t, -a), finska
find. fornindisk(-t, -a), fornindiska;
Finl. Finland
fisk. fiskeriterm
flfrank. fornlågfrankisk(-t, -a), fornlågfrankiska
flygv. term inom flygväsendet
fnor. fornnorsk(-t, -a), fornnorska
folklor. folkloristisk term
folkrätt. folkrättslig term
formavd. formavdelning(-en, -ar, -arna)
fotogr. fotografisk term
fpers. fornpersisk(-t, -a), fornpersiska
fpreuss. fornpreussisk(-t, -a), fornpreussiska
fr. (ny)fransk(-t, -a), (ny)franska
fr. från
frank. frankisk(-t, -a), frankiska
frenol. frenologisk term
frimur. term inom frimurarväsendet
fris. frisisk(-t, -a), frisiska
fr. o. m. från och med
*fsachs. se fsax.
fsax. fornsaxisk(-t, -a), fornsaxiska
fslav. fornslavisk(-t, -a), fornslaviska
fsv. fornsvensk(-t, -a), fornsvenska
fut. futurum
fvn. fornvästnordisk(-t, -a), fornvästnordiska
*fyrverk. fyrverkeriterm
fyrväs. term inom fyrväsendet
fys term inom fysiken
fysiol. fysiologisk term
fångv. fångvårdsterm
fäkt. fäktningsterm
fär. färöisk(-t, -a), färöiska
färg. färgarterm
f. ö. för övrigt
*följ. följande (ord)
förb. förbindelse(-n, -r, -rna)
*föreg. föregående (ord)
*förek. förekommande
förf. författare
*förf. författad(-at, -ade)
förh. förhållanden
försäkr. term inom försäkringsväsendet
förvaltn. förvaltningsterm

[Till början]
G
g gram
G. Gustav (i regentbeteckning)
gael. gaelisk(-t, -a), gaeliska
gall. gallisk(-t, -a), galliska
*garf. se garv.
garv. garveriterm
Gbg Göteborg
gen. genitiv
geneal. genealogisk term
genet. genetisk term
geod. geodetisk term
geogr. geografisk term
geol. geologisk term
geom. geometrisk term
germ. germansk(-t, -a)
gg, ggr gång, gånger
glasfabr. term inom glasfabrikationen
glasm. glamästarterm
*Gld se Götal.
gm genom
got. gotisk(-t, -a), gotiska
Gotl. Gotland
gr. grekisk(-t, -a), grekiska
*gradf. gradförhöjning, komparation
gram. grammatisk(-t, -a)
grundbet. grundbetydelse(-n, -r, -rna)
guldsm. guldsmedsterm
gymn. term inom gymnastiken
Gästrikl. Gästrikland
Götal. Götaland

[Till början]
H
*h. häfte
Hall. Halland
handarb. handarbetsterm
handel. handelsterm
handl. handling
handskm. handskmakarterm
*handtv. se hantv.
hantv. hantverksterm
hattm. hattmakarterm
hebr. hebreisk(-t, -a), hebreiska
herald heraldisk term
hett. hettitisk(-t, -a), hettitiska
hg hektogram, hekto
hippol. hippologisk term
hist. historisk term
histol. histologisk term
hl hektoliter
*hofsl. se hovsl.
*holl. holländsk(-t, -a), holländska; utbytt mot: nl.
hovsl. hovslagarterm
hskr. handskrift(-er)
hund. term rörande hundar eller hundavel
*husdj. term inom husdjursskötseln
*hvard. se vard.
*hygien. term inom hälso(vårds)läran
Hälsingl. Hälsingland
hänv. hänvisning(-en, -ar, -arna)
Härjed. Härjedalen

[Till början]
I
*idrott. idrottsterm
ieur. indoeuropeisk(-t, -a), indoeuropeiska
ig. individens genus
imper. imperativ
ind. indikativ
indianspr. indianspråk
indir. (i förb.: indir. obj.) indirekt
*indoeur. se ieur.
inf. infinitiv
innehållsobj. innehållsobjekt(-et, -en)
intensivbildn intensivbildning(-en, -ar, -arna)
interj. interjektion
interr. interrogativ(-t, -a)
intr. intransitiv(-t, -a) i intransitiv användning
ipf. imperfektum
ir. irisk(-t, -a), iriska
i sht i synnerhet
isl. fornisländsk(-t, -a), fornisländska
i st. f. i stället för
it. italiensk(-t, -a), italienska

[Till början]
J
J. Johan (i regentbeteckning)
jap. japansk(-t, -a), japanska
jfr jämför
jur. juridisk term
Jyll. Jylland
jäg. jägarterm
Jämtl. Jämtland
järnv. järnvägsterm

[Till början]
K
K. Karl (i regentbeteckning)
kam. kameral term
*kansl. i kanslistil
kartogr. kartografisk term
*kav. kavalleriterm
kelt. keltisk(-t, -a), keltiska
kem. kemisk term
keram. keramisk term
kg kilogram, kilo
kines. kinesisk(-t, -a), kinesiska
kir. kirurgisk term
km kilometer
km2 kvadratkilometer
K. Maj:t Kunglig Majestät
kok. term inom kokkonsten
koll. med kollektiv betydelse, kollektiv(-t, -a)
komp. komparativ
kondit. konditoriterm
konj. konjunktion
konj. konjunktiv
kons. konsonant(-en, -er, -erna)
konst. konstterm
konsthantv. konsthantverksterm
*konsthist. se konstvet.
*konstr. konstruktion(-en, -er, -erna)
konstvet. term inom konstvetenskapen
kopparsl. kopparslagarterm
korgm. korgmakarterm
korn. kornisk(-t, -a), korniska
kortsp. kortspelsterm
kronol. kronologisk term
kulturhist. kulturhistorisk term
*Kungl. Maj:t Kunglig Majestät
kymr. kymrisk(-t, -a), kymriska
kyrklat. kyrkolatin
kyrkohist. kyrkohistorisk term
kyrkslav. kyrkslavisk(-t, -a), kyrkslaviska
körsn. körsnärsterm

[Till början]
L
l liter
l. eller
*landt. se lant.
lant. lantbruksterm
lantmät. lantmäteriterm
*lap. lapsk(-t, -a), lapska; utbytt mot: sam.
Lappl. Lappland
lat. latinsk(-t, -a), latin
l. dyl. eller dylikt
lett. lettisk(-t, -a), lettiska
*lillry. lillrysk(-t, -a), lillryskai, se ukr.
Lin. Linné
lit. litauisk(-t, -a), litauiska
*litt.-hist. litteraturhistorisk term
litt.-vet. litteraturvetenskaplig term
*liturg. term inom liturgin, liturgisk term
log. term inom logiken
lt. lågtysk(-t, -a), lågtyska

[Till början]
M
m meter
m. maskulinum
m2 kvadratmeter
m3 kubikmeter
mask. maskulin(-t, -a)
mat. matematisk term
med. medicinsk term
Medelp. Medelpad
*med.-hist. medicinskhistorisk term
*med.-kem. medicinskkemisk term
mejeri. term inom mejeriväsendet
*mek. term inom mekaniken
meng. medelengelsk(-t, -a), medelengelska
metafys. metafysisk term
metall. metallurgisk term
*meteor. se meteorol.
meteorol. meteorologisk term
metr. term inom metriken
m. fl. med flera
mfr. medelfransk(-t, -a), medelfranska
mg milligram
mht. medelhögtysk(-t, -a), medelhögtyska
mil. term inom militärväsendet
*mil.-med. militärmedicinsk term
*miner. se mineral.
mineral. mineralogisk term
*miss.-hist. missionshistorisk term
ml milliliter
mlat. medeltidslatinsk(-t, -a), medeltidslatin
mlt. medellågtysk(-t, -a), medellågtyska
mm millimeter
mm2 kvadratmillimeter
mm3 kubikmillimeter
m. m. med mera
mnl. medelnederländsk(-t, -a), medelnederländska
*mnt. medelnedertysk(-t, -a), medelnedertyska; utbytt mot: mlt.
mom. moment(-et, -en)
motsv. motsvarande
mus. musikterm, musikhistorisk term
*mus.-hist. musikhistorisk term
mytol. mytologisk term
mål. målarterm
möjl. möjligen

[Till början]
N
n. neutrum
nat.-ekon. nationalekonomisk term
naturv. naturvetenskaplig term
*navig. navigationsterm
neutr. neutral(-t, -a)
ngn, ngt, ngra någon, något, några
ngnstädes någonstädes
nl. nederländsk(-t, -a), nederländska
*Nld se Norrl.
*nnt. nynedertysk(-t, -a), nynedertyska; utbytt mot: lt.
nom. nominativ
nor. norsk(-t, -a), norska
Norrb. Norrbotten
Norrl. Norrland
nr nummer
*nt. nedertysk(-t, -a), nedertyska; utbytt mot: lt.
*num. se numism
numism. numismatisk term
*nuv. nuvarande
nygr. nygrekisk(-t, -a), nygrekiska
nyhebr. nyhebreisk(-t, -a), nyhebreiska
nyisl. nyisländsk(-t, -a), nyisländska
Nyl. Nyland
nylat. nylatinsk(-t, -a), nylatin
nysv. nysvensk(-t, -a), nysvenska
näml. nämligen

[Till början]
O
O. Oskar (i regentbeteckning)
o. och
obest. obestämd (obestämt, obestämda), (i) obestämd form
obj. objekt(-et, -en);
obl. oblik(-t, a)
obr. obruklig(-t, -a)
*obst. se obstetr.
obstetr. term inom obstetriken
oböjl. oböjlig(-t, -a)
o. d. och dylikt
*odont. se odontol.
odontol. odontologisk term
o. dyl. och dylikt
oeg. oegentlig(-t, -a), i oegentlig användning
oftalm. oftalmiatrisk term
opers. opersonligt
opt. term inom optiken
ordspr. ordspråk
orgelb. orgelbyggarterm
orig. original(-et, -en)
osk. oskisk(-t, -a), oskiska
osv. och så vidare

[Till början]
P
p. particip
p. adj. participiellt adjektiv
*paleont. se paleontol.
paleontol. paleontologisk term
paleozool. paleozoologisk term
participbildn. participbildning(-en, -ar, -arna)
pass. passiv(-t, -a), (i) passiv form, passivum;
patol. patologisk term
*ped. se pedag.
pedag. pedagogisk term
pers. personlig(-t, -a), person
personobj. personobjekt(-et, -en)
personsubj. personsubjekt(-et, -en)
*petrogr. petrografisk term
pf. perfektum
pl. pluralis
plåtsl. plåtslagarterm
pol. polsk(-t, -a), polska
polit. term inom politiken, politisk term
port. portugisisk(-t, -a), portugisiska
poss. possessiv(-t, -a);
post. term inom postväsendet
p. pf. perfektparticip
p. pr. presensparticip
pr. presens
prep. preposition
prep.-uttr. prepositionsuttryc
pret. preteritum
pron. pronomen
prov. provensalsk(-t, -a), provensalska
psykiatr. psykiatrisk term
psykol. psykologisk term

[Till början]
R
r. realgenus, reale
*radio. radioteknisk term
*radiot. radioteknisk term
recipr. reciprok(-t, -a)
refl. reflexiv verbform, reflexiv(-t, -a)
rel. relativ(-t, -a)
*rel.-hist. religionshistorisk term
relig. religionshistorisk term, religionsvetenskaplig term
*rel.-vet. religionsvetenskaplig term
repslag. repslagarterm
resp. respektive
retor. term inom retoriken
*ridk. term inom ridkonsten
riksspr. riksspråk(-et)
rundan. rundanska
runsv. runsvenska
ry. rysk(-t, -a), ryska
Ryssl. Ryssland
räkn. räkneord
*rättsfil. se rättsfilos.
rättsfilos. rättsfilosofisk term
rättshist. rättshistorisk term

[Till början]
S
s. sida
*s. a. sine anno (utan uppgift om tryckår)
sadelm. sadelmakarterm
sakobj. sakobjekt(-et, -en)
saksubj. saksubjekt(-et, -en)
sam. samisk(-t, -a), samiska
samhällsv. samhällsvetenskaplig term
sannol. sannolikt
sanskr. sanskrit
sbst. substantiv
semit. semitisk(-t, -a)
sengr. sengrekisk(-t, -a), sengrekiska
senlat. senlatinsk(-t, -a), senlatin
serb. serbisk(-t, -a), serbiska
sg. singularis
shetl. shetländsk(-t, -a), shetländska
sht. synnerhet
*simn. term inom simningen, term inom simsporten
*sistn. sistnämnda
sjukgymn. term inom sjukgymnastiken
Själl. Själland
sjömil. sjömilitär term
sjöt. sjöterm
s. k. så kallad (så kallat, så kallade)
skeppsb. skeppsbyggeriterm
*skjutk. term inom "skjutkonsten", skytteterm
*skjutv. skjutvapenterm
skogsv. term inom skogsväsendet
skom. skomakarterm
Skottl. Skottland
*skr. skrift(-er)
skrädd. skräddarterm
skämts. skämtsamt
*s. l. sine loco (utan uppgift om tryckort)
slakt. slaktterm
slav. slavisk(-t, -a)
slovak. slovakisk(-t, -a), slovakiska
sloven. slovensk(-t, -a), slovenska
slutart. slutartikel(-keln, -klar, -klarna)
slöjd. slöjdterm
Smål. Småland
snick. snickarterm
snörm. snörmakarterm
*socialpolit. socialpolitisk term
sociol. sociologisk term
*sockerbag. "sockerbageriterm", konditoriterm
sorb. sorbisk(-t, -a), sorbiska
sot. sotarterm
sp. spalt(-en, -er)
span. spansk(-t, -a), spanska
specialanv. specialanvändning (-en, -ar, -arna)
spelt. spelterm
sport sportterm
spr. språk
språkv. språkvetenskaplig term
spårv. spårvägsterm
ss. såsom
ssg(n) sammansättning(en)
ssgr(na) sammansättningar(na)
ssgsform sammansättningsform
ssgsled sammansättningsled
ssgstyp sammansättningstyp
*sskr. sammanskriven (-et, -na)
*sskr. sammanskrivning
ssp. subspecies (underart)
s:t sankt
statist. statistisk term
statsv. statsvetenskaplig term
stenhugg. stenhuggarterm
Sthm Stockholm
stilist. term inom stilistiken
st. v. starkt verb
subj. subjekt(-et, -en)
sup. supinum
superl. superlativ
Sv. Sverige
sv. (nysvensk(-t, -a), (ny)svenska
Sveal. Svealand
*Svld se Sveal.
sv. v. svagt verb
syr. syrisk(-t, -a), syriska
sälls. sällsynt(-a)
särsk. särskilt
särsk. förb. särskild förbindelse, (särskilda förbindelsen, särskilda förbindelser, särskilda förbindelserna)
Södermanl. Södermanland
sömn. sömnadsterm

[Till början]
T
t ton
t. (ny)högtysk(-t, -a), (ny)högtyska
*tandtekn. se odontol.
teat. teaterterm
tekn. teknisk term, teknologisk term
tele. term inom telefoni l. telegrafi l. teleteknik
*telef. term inom telefoni
*telegr. term inom telegrafi
teol. teologisk term
t. ex. till exempel
textil. textilterm
textiltekn. textilteknisk term
*tidräkn. term inom tidräkningskonsten, kronologisk term
tillf. tillfälligt
*timmerm. timmermansterm
tjeck. tjeckisk(-t, -a), tjeckiska
tochar. tocharisk(-t, -a), tochariska
*tonk. term inom tonkonsten
topogr. topografisk term
tr. transitiv(-t, -a), (i) transitiv anv.
trol. troligen
trädg. trädgårdsterm
tullv. term inom tullväsendet
tunnbind. tunnbindarterm
turk. turkisk(-t, -a), turkiska
Tyskl. Tyskland

[Till början]
U
ukr. ukrainsk(-t, -a)
ung. ungersk(-t, -a), ungerska
Uppl. Uppland
uppl. upplaga(-an, -or, -orna)
urgerm. urgermansk(-t, -a), urgermanska
urmak. urmakarterm
urn. urnordiska
urspr. ursprungligen
USA Förenta staterna
uttr. uttryck(-et, -en)

[Till början]
V
*v. se var.
v. verb
*vagnmak. vagnmakarterm
vanl. vanligen
vap. vapenterm, vapenhistorisk term
*vapenhist. vapenhistorisk term
*vapenl. term inom "vapenläran"
var. varietas (varietet)
vard. vardagligt
varigm varigenom
vbaladj. verbaladjektiv(-et, -en)
vbalform verbalform
vbalsbst. verbalsubstantiv(-et, -en)
v. dep. deponentiellt verb, deponens
veter. term inom veterinärväsendet
vulg. vulgärt
vulgärlat. vulgärlatinsk(-t, -a), vulgärlatin
*väfn. se vävn.
Värml. Värmland
Västerb. Västerbotten
Västergötl. Västergötland
Västmanl. Västmanland
vävn. vävnadsterm
*växtbiol. växtbiologisk term

[Till början]
Y
y. yngre

[Till början]
Z
zool. zoologisk term

[Till början]
Å
Ångermanl. Ångermanland
årh. århundrade(-t, -n)
åtm. åtminstone
*åtsk. åtskilliga

[Till början]
Ä
ä. äldre
*äfv. se äv.
ärftl. term inom ärftlighetsläran
äv. även
*öfv. se öv.

[Till början]
Ö
*Öl. Öland
Österb. Österbotten
Östergötl. Östergötland
Östersjöprov. Östersjöprovinserna
öv. översättning(-en, -ar, -arna)

[Till början]

Teckenförklaring

betecknar föråldrad betydelse eller användning
* framför en ordform utmärker att denna inte har anträffats såsom verkligen förekommande men att man har skäl för antagandet att den en gång har funnits. Konstruerade former anges ytterst sparsamt och endast i SAOB:s tidigare band.
||, // efter genusbeteckning (m., f. eller n.) och omedelbart efterföljt av ig., dvs. individens genus, betecknar att substantivet kan ersättas av pronomen, motsvarande den i det enskilda fallet åsyftade individens naturliga kön.
/ i språkprov utmärker var en versrad slutar; används i verbformsbeteckningen sg./pl., vilken markerar böjningsform som numera kan användas vid såväl singulart som pluralt subjekt.
.. i språkprov anger att något, som förekommer i källskriften, är uteslutet.
= efter best., pl., n. eller adv. utmärker att ifrågavarande böjnings- eller avledningsform är likalydande med uppslagsformen.
() omsluter de former av ordet som anförs för att visa ordets formella växlingar eller utveckling inom nysvenskan.
[] omger etymologiska upplysningar.
() i förklaring av ordets betydelse omsluter dels uppgifter om ordets bruklighet, dels förtydligande eller fakultativa tillägg till definitionen.

Senast uppdaterad: 2016-06-08 Kontakt .